Sóng elliott - mô hình tam giác | Cộng Đồng Forex Việt | Cộng Đồng Forex Việt

Chia sẻ Sóng elliott - mô hình tam giác

  • Thread starter admin
  • Ngày gửi
  • Replies 0
  • Views 1,204

Bài học giáo dục:
📈 Sóng Elliott: Tam giác⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
💾 Lưu để tham khảo sau này
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Quy tắc:
● Tam giác có 5 sóng: A-B-C-D-E
● Tất cả các sóng đều được điều chỉnh
● Cấu trúc tổng thể là 3-3-3-3-3
● Đường trên nằm ngang, đường dưới tăng⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
✅ Hình tam giác là mô hình tiếp tục xu hướng tuyệt vời. Chúng ta có thể tìm kiếm một mục nhập rủi ro xung quanh đường xu hướng hoặc kết thúc của Sóng C.
 
Top Bottom