cách đọc dữ liệu bản tin nonfarm payrolls | Cộng Đồng Forex Việt

cách đọc dữ liệu bản tin nonfarm payrolls

  1. admin

    Chia sẻ Cách đọc số liệu và giao dịch với bản tin non farm payrolls (nfp)

    Nonfarm Payrolls là gì? Cách đọc số liệu và giao dịch với bản tin NFP như thế nào? Chúng ta cần chuẩn bị những gì để giao dịch với Bản tin việc làm Phi nông nghiệp của Mỹ? Cách để tránh được những rủi ro rất lớn cho các nhà đầu tư khi có tin Nonfarm. Có rất nhiều cách giao dịch với bản tin...
Top Bottom