cách tạo ra một hệ thống giao dịch | Cộng Đồng Forex Việt

cách tạo ra một hệ thống giao dịch

  1. admin

    Chia sẻ Cách tạo ra một hệ thống giao dịch

    nguồn trích: First Principles Thinking Hệ thống giao dịch đánh bại thị trường - Tổng quan Một hệ thống giao dịch có thể là hoàn toàn khách quan (các nguyên tắc vào lệnh được dựa trên các yếu tố khách quan, như giao cắt của indicator hay sự phá vỡ khỏi đỉnh/đáy…); hay chủ quan (dựa vào đánh giá...
Top Bottom