ea đặt sl tp | Cộng Đồng Forex Việt

ea đặt sl tp

  1. admin

    Chia sẻ Ea hỗ trợ đặt sl tp

    Bộ này gồm 2 EA và 1 Indicator 2 EA gồm 1 EA hỗ trợ đóng/xóa lệnh nhanh và 1 EA hỗ trợ đặt SL và TP nhanh. 1 Indicator cài vào để EA lấy dữ liệu thực hiện đóng lệnh. Trong file đính kèm có hướng dẫn bằng tiếng Anh 1) Copy 2 con EA: Scalping và SLTP vào folder experts 2) Copy Indi IndBroadcast...
Top Bottom