giao dịch phá vỡ - breakout | Cộng Đồng Forex Việt

giao dịch phá vỡ - breakout

  1. admin

    Lớp học căn bản Giao dịch với hỗ trợ và kháng cự - bài 21

    Giao dịch với hỗ trợ và kháng cự Có 2 dạng : Giao dịch khi giá bật lại; giao dịch khi giá phá vỡ. Giao dịch khi giá bật lại - Bounce. Phương pháp này sẽ dựa trên việc giá bật lại sau khi chạm hỗ trợ hoặc kháng cự. Nhiều người giao dịch đã sai lầm khi đặt lệnh chờ ngay tại vùng hỗ trợ hoặc kháng...
Top Bottom