grand supercycle

The Smart Telegram Copy Trading
  1. admin

    Sóng Elliott Các cấp độ sóng elliott - bài 3

    Tùy theo thời gian mà độ lớn của sóng sẽ được phân theo thứ tự sau: Grand Supercycle: cấp độ sóng siêu chu kỳ lớn, sóng kéo dài nhiều thập kỷ, đôi khi cả thế kỷ. Supercycle: cấp độ sóng siêu chu kỳ kéo dài từ vài năm đến vài thập kỷ. Cycle: cấp độ sóng chu kỳ kéo dài từ 1 đến vài năm Primary...
Top Bottom