mô thức mới cho thị trường tài chính | Cộng Đồng Forex Việt

mô thức mới cho thị trường tài chính

  1. admin

    Chia sẻ Mô thức mới cho thị trường tài chính

    Mô Thức Mới Cho Thị Trường Tài Chính PDF Tác giả: George Soros Sinh ngày 12/8, 1930 tại Budapest, Hungary. Tốt nghiệp Học viện Kinh tế và Chính trị London. Nhà đầu tư, quản lý quỹ, nhà hoạt động xã hội và từ thiện (khoảng 32 tỷ USD cho đến 2020). Quản lý quỹ phòng hộ Quantum Fund. Quản lý quỹ...
Top Bottom