những khái niệm cơ bản nhất của price action | Cộng Đồng Forex Việt

những khái niệm cơ bản nhất của price action

  1. admin

    Chia sẻ Những khái niệm cơ bản nhất của price action - bài 2

    Biên dịch từ: PRICE ACTION TRADING PRIMER 1.2. Những khái niệm cơ bản nhất của Price Action Trong bài này, chúng ta sẽ bàn về những khái niệm cơ bản nhất mà 1 Price Action Trader cần phải biết. Phần 1 là chủ đề lớn của các kỳ viết này, tên là “Price Action cho người mới bắt đầu”. 1.2.1. Mô...
Top Bottom