phân tích non farm payrolls (nfp) | Cộng Đồng Forex Việt

phân tích non farm payrolls (nfp)

  1. admin

    Chia sẻ Non farm payrolls (nfp) - bảng lương phi nông nghiệp

    Bảng lương phi nông nghiệp, viết tắt là NFPs, thể hiện sự thay đổi về tổng số người lao động hưởng lương tại Hoa Kỳ - không bao gồm ngành nông nghiệp và các công chức nhà nước. Đây là một báo cáo hàng tháng được xuất bản bởi Cục thống kê lao động Hoa Kỳ, thường được công bố vào mỗi ngày thứ sáu...
Top Bottom