tại sao trader mới nên bắt đầu trading với price action? | Cộng Đồng Forex Việt

tại sao trader mới nên bắt đầu trading với price action?

  1. admin

    Chia sẻ Tại sao trader mới nên bắt đầu trading với price action? - bài 4

    1.4. Tại sao Trader mới nên bắt đầu trading với Price Action? Đối với các Trader vừa mới tìm hiểu về trading, thì Price Action là phương pháp tốt nhất để bắt đầu, đó là quan điểm của mình. Trader mới nên bắt đầu học về Hành Động Giá, không phải Indicator. Mình viết vậy không hề nhằm chỉ trích...
Top Bottom