tâm lý thị trường theo bước sóng elliott

The Smart Telegram Copy Trading
  1. admin

    Sóng Elliott Quy tắc của các mô hình sóng elliott cơ bản - bài 4

    I. Tâm lý thị trường theo bước sóng Elliott Để hiểu hoàn toàn lý thuyết sóng Elliott thì cần phải hiểu tâm lý thị trường tại mỗi bước sóng kể từ khi dao động giá zigzag thể hiện những thay đổi theo tâm lý lạc quan hay bi quan của nhà đầu tư. Dưới đây là phân tích tích tâm lý mô hình 8 sóng...
Top Bottom