vào lệnh bằng price action | Cộng Đồng Forex Việt

vào lệnh bằng price action

  1. admin

    Chia sẻ Cách vào lệnh một cách chuyên nghiệp bằng price action - bài 24

    Tưởng tượng market vừa hình thành 1 pin bar tại 1 vùng hỗ trợ. Bạn đánh giá xu hướng thị trường là tăng và quyết định vào lệnh. Bạn sẽ vào lệnh bằng: Lệnh thị trường (market) Lệnh stop Lệnh giới hạn (limit) Có sự khác biệt gì không? Price Action Trader không chỉ biết về các mẫu hình Price...
Top Bottom