xác định sự chính xác của pin bar | Cộng Đồng Forex Việt

xác định sự chính xác của pin bar

  1. admin

    Xác định sự chính xác của pin bar - bài 5

    Xác định “độ thơm” của pin bar Có 4 tiêu chí cần xét khi quan sát pin bar. 4 tiêu chí này không nhất định phải có nhưng nó có thể biến 1 set up “thơm” thành “thơm hơn”. Chúng ta sẽ xem xét hình dạng của pin bar cũng như cách nó liên kết với vùng giá xung quanh. Chúng ta sẽ giả thiết tất cả các...
Top Bottom