biểu đồ nến | Cộng Đồng Forex Việt

biểu đồ nến

  1. admin

    Lớp học căn bản Các dạng biểu đồ trong phân tích forex - bài 17

    Chúng ta sẽ xem xét 3 loại biểu đồ thường được sử dụng nhất hiện nay: Biểu đồ đường – line chart Biểu đồ dạng thanh – bar chart Biểu đồ dạng nến – candlestick chart. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sâu về các loại nói trên Biểu đồ dạng đường – Line chart Biểu đồ dạng đường cơ bản là vẽ 1 đường...
Top Bottom