đặc điểm của từng con sóng elliott | Cộng Đồng Forex Việt

đặc điểm của từng con sóng elliott

  1. admin

    Chia sẻ Cách đếm sóng elliott một cách hiệu quả để xác định các đỉnh của xu hướng

    Để sử dụng được phương pháp giao dịch với sóng Elliott Wave, chúng ta cần phải biết các đếm sóng Elliott nó như thế nào. Bạn có thể học được rất nhiều quy tắc để đếm các con sóng, nhưng cần phải có nhiều kinh nghiệm, và đôi lúc phải từ bỏ những quy tắc lý tưởng để đếm các bước sóng một cách...
Top Bottom