ema 70 | Cộng Đồng Forex Việt

ema 70

  1. admin

    Chia sẻ Giao dịch với đường ma

    Chia sẽ hệ thống giao dịch sử dụng đường MA với nội dung như sau Indicator trên MT4 / MT5 Script áp dụng hệ thống này cho ai dùng tradingview ( đính kèm code) Áp dụng trên MT4 hệ thống giao dịch theo xu hướng với 2 đường MA Tôi sẽ đi từng bước một để các bạn có thể hiểu rõ ràng nhất, mặc dù...
Top Bottom