giới thiêu về về wyckoff | Cộng Đồng Forex Việt

giới thiêu về về wyckoff

  1. admin

    Chia sẻ Giới thiêu về về wyckoff

    Giới thiêu về Về Wyckoff Richard Demille Wyckoff (1873–1934) là một người tiên phong trong việc sử dụng phân tích kỹ thuật trong những năm đầu của thế kỷ 20 để nghiên cứu thị trường chứng khoán. Ông được coi là một trong 5 người khổng lồ về lĩnh vực phân tích kỹ thuật, cùng với Dow, Gann...
Top Bottom