ma trend monitor | Cộng Đồng Forex Việt

ma trend monitor

  1. admin

    Ma trend monitor - tradingview

    MA Trend Monitor dựa trên 3 Đường trung bình động để xác định và hiển thị trạng thái xu hướng trên tất cả các khung thời gian. 1. Tính toán * Đường trung bình động nhanh áp dụng cho giá High và giá Low * Đường trung bình động chậm áp dụng cho giá Close * xu hướng được xác định theo quy tắc bên...
Top Bottom