nfp | Cộng Đồng Forex Việt

nfp

  1. admin

    Chia sẻ Cách đọc số liệu và giao dịch với bản tin non farm payrolls (nfp)

    Nonfarm Payrolls là gì? Cách đọc số liệu và giao dịch với bản tin NFP như thế nào? Chúng ta cần chuẩn bị những gì để giao dịch với Bản tin việc làm Phi nông nghiệp của Mỹ? Cách để tránh được những rủi ro rất lớn cho các nhà đầu tư khi có tin Nonfarm. Có rất nhiều cách giao dịch với bản tin...
  2. admin

    Chia sẻ Non farm payrolls (nfp) - bảng lương phi nông nghiệp

    Bảng lương phi nông nghiệp, viết tắt là NFPs, thể hiện sự thay đổi về tổng số người lao động hưởng lương tại Hoa Kỳ - không bao gồm ngành nông nghiệp và các công chức nhà nước. Đây là một báo cáo hàng tháng được xuất bản bởi Cục thống kê lao động Hoa Kỳ, thường được công bố vào mỗi ngày thứ sáu...
Top Bottom