phân tích cổ phiếu | Cộng Đồng Forex Việt

phân tích cổ phiếu

  1. Sơn Xoăn

    Chia sẻ Tổng quan phương pháp phân tích của wyckoff – wyckoff analysis

    Bài viết này cung cấp một cái nhìn tổng quan về cách tiếp cận lý thuyết và thực tế của Wyckoff cho thị trường, bao gồm các hướng dẫn nhằm xác định các vị thế mua bán, phân tích các phạm vi Tích lũy (Accumulation) và Phân phối (Distribution), giải thích cách sử dụng biểu đồ Point & Figure để xác...
Top Bottom