phiên new york | Cộng Đồng Forex Việt

phiên new york

  1. Sơn Xoăn

    Lớp học căn bản Phiên mỹ - phiên new york - bài 4, phần 3

    Phiên mỹ - (Phiên new york) diễn ra khi nào? Khi mà dân giao dịch Châu Âu quay lại sau bữa trưa thì dân giao dịch Mỹ bắt đầu ngày làm việc mới. Cũng như phiên Á và phiên Âu, phiên Mỹ là một trung tâm tài chính chính yếu mà thế giới quan tâm. Bảng dưới đây cho thấy số điểm biến động của các cặp...
Top Bottom