quy luật wyckoff | Cộng Đồng Forex Việt

quy luật wyckoff

  1. admin

    Chia sẻ Quy luật wyckoff

    Đây là 3 quy luật nổi tiếng, được gọi chung với tên "The laws of Wyckoff" 1. Quy luật Wyckofff về Cung và Cầu giúp xác định hướng giá đi Đây là điểm cốt lõi của phương pháp giao dịch và đầu tư. Khi cầu > cung ==> giá tăng, khi cung > cầu ==> giá giảm. Trader có thể xem sự cân bằng của cung cầu...
  2. Sơn Xoăn

    Chia sẻ Tổng quan phương pháp phân tích của wyckoff – wyckoff analysis

    Bài viết này cung cấp một cái nhìn tổng quan về cách tiếp cận lý thuyết và thực tế của Wyckoff cho thị trường, bao gồm các hướng dẫn nhằm xác định các vị thế mua bán, phân tích các phạm vi Tích lũy (Accumulation) và Phân phối (Distribution), giải thích cách sử dụng biểu đồ Point & Figure để xác...
Top Bottom