trí tuệ tài chính | Cộng Đồng Forex Việt

trí tuệ tài chính

  1. admin

    Chia sẻ Trí tuệ tài chính

    Trí Tuệ Tài Chính PDF Tác giả: Karen Berman, John Case, Joe Knight Karen Berman sinh ngày 1 tháng 6, 1962 Karen Berman và Joe Knight là những người sáng lập của Học viện Văn học Kinh doanh có trụ sở tại Los Angeles. Đào tạo các nhà quản lý tại các tổ chức như American Express, P & G, Pacific...
Top Bottom