vùng cung cầu | Cộng Đồng Forex Việt

vùng cung cầu

  1. fxpro

    Chia sẻ Mô hình vùng cung cầu phổ biến

    4 mô hình Vùng Cung Cầu phổ biến mà chúng ta cần nắm rõ để giao dịch tốt hơn! 1. Tăng - Củng cố - Giảm (Rally - Base - Drop hay là RBD): Loại mô hình Vùng Cung Cầu đầu tiên có tên là Tăng - Củng cố - Giảm (Rally - Base - Drop hay là RBD). Nó xảy ra khi giá tăng lên đến một vùng nhất định...
Top Bottom