quản lý lệnh | Cộng Đồng Forex Việt

quản lý lệnh

  1. admin

    Chia sẻ Cách cắt lỗ bằng lý thuyết sóng elliott - một ví dụ thực tế

    Lý thuyết sóng Elliott thường được sử dụng như một phương pháp dự báo hướng di chuyển của thị trường, bằng cách phân tích các bước sóng của thị trường từ trong quá khứ để dự đoán diễn biến các bước sóng trong tương lai. Nhưng nếu anh em chỉ dùng sóng Elliott như một hệ thống/phương pháp giao...
Top Bottom