supply demand tradingview

The Smart Telegram Copy Trading
  1. admin

    Chia sẻ Supply/demand trên trangdingview (the forex việt)

    Chỉ báo hỗ trợ vẽ các vùng Supply/Demand ( cung/cầu) trên tradingview hiện tại Tradingview đã cấm xuất bản do mình coder và sử dụng ngôn ngử tiếng việt mình up lại lên đây cho ai cần nhé Vẻ vùng Supply/Demand Nguyên liệu sử dụng vẽ các vùng cung và cầu dựa trên chỉ báo RSI . Ví...
Top Bottom